Duonos ir pyrago kepimo įmonių geros higienos praktikos taisyklės

57.00

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139) įpareigoja maisto įmones maistui tvarkyti ir jo saugai užtikrinti taikyti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemą (RVASVT, angl. HACCP). Lietuvos higienos norma HN 15:2003 „Maisto higiena“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205) nustato esminius maisto saugos užtikrinimo bei RVASVT sistemos reikalavimus.

Duonos ir pyrago kepimo įmonių geros higienos praktikos taisyklės turinys

Kategorija:

Aprašymas

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139) įpareigoja maisto įmones maistui tvarkyti ir jo saugai užtikrinti taikyti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemą (RVASVT, angl. HACCP). Lietuvos higienos norma HN 15:2003 „Maisto higiena“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205) nustato esminius maisto saugos užtikrinimo bei RVASVT sistemos reikalavimus.

Šios Geros higienos praktikos taisyklės skirtos padėti praktiškai įgyvendinti paminėtų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų (Tarybos direktyvos 93/43/EEB „Dėl maisto produktų higienos“ bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 178/2002) reikalavimus duonos ir pyrago kepimo įmonėse ar cechuose.

Taisyklės parengtos įmonėms, kurių veikla panaši kaip jose aprašyta ir kurios neturi individualaus RVASVT plano. Jos kartu su svarbiųjų valdymo taškų (SVT) bei higienos priežiūros registravimo užrašais, su maisto saugos valdymu susijusiais įmonės vadovo įsakymais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais procesų, žaliavų ir produktų atsekamumą, atliekamų veiksmų teisėtumą, ir su jose aprašytų veiksmų praktiniu taikymu sudaro įmonės RVASVT sistemą.

RVASVT sistemos tikslas – pasiekti, kad įmonėje būtų vykdoma vidinė kontrolė, nustatomi maisto saugai svarbūs veiklos etapai ir užtikrinama, kad remiantis RVASVT sistemos principais būtų nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, numatomi maisto tvarkymo žingsniai, kur maistas gali tapti nesaugus, juose įsteigiami svarbieji valdymo taškai, kuriuose atliekama nuolatinė ar periodiška saugos stebėsena bei valdymas. Visos šios procedūros turi būti reguliariai peržiūrimos, analizuojamos ir, jei reikia, tobulinamos.

Taisyklių rengimą inicijavo ir skatino Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, konsultavo Nyderlandų firma „Precon“, vykdanti Maisto saugos ir jos priežiūros gerinimo Lietuvoje programą MATRA (MAT02/LT/9/1).

Taisykles, atsižvelgdamos į Rekomenduojamą tarptautinį praktikos kodeksą, bendruosius Maisto kodekso (Codex Alimentarius) maisto higienos principus ir konsultuodamosi su kompetentingomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis, parengė asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ ir viešoji įstaiga „Kepėjų gildija“ kartu su Dr. Petro Rimanto Venskutonio įmone.

Sveikatos apsaugos ministerija 2004 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 10-2429 bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2004 m. balandžio21 d. raštu Nr. B6-(1.9)-690 pripažino jas tinkamomis įgyvendinti teisės aktų nuostatoms dėl RVASVT sistemos principų taikymo duonos ir pyrago kepimo įmonėse.

Rengiant šias Geros higienos praktikos taisykles siekta nekartoti to, kas pakankamai aiškiai išdėstyta teisės aktuose, o tik pateikti papildomą informaciją, būtiną konkrečiam teisės aktuose išdėstytų nuostatų taikymui. Šios taisyklės nepakeičia teisės aktų, todėl kiekvienos įmonės darbuotojai privalo gerai išmanyti maistą ir jo tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir jų laikytis (Lietuvoje priimtus teisės aktus galima rasti leidinyje „Valstybės žinios“ ir internete http://www3.lrs.lt/DPaieska.html).

Duonos ir pyrago kepimo įmonės (ar atitinkamo padalinio) pasirengimą bei maisto tvarkymo pradžią pagal šias Geros higienos praktikos taisykles įmonės vadovas tvirtina savo įsakymu. Nuo tos dienos nereikalaujama, kad tokios įmonės turėtų individualų RVASVT planą ar būtinąsias programas, vietoje jų naudojamos šios taisyklės. Jei kokie nors šiose taisyklėse aprašyti maisto tvarkymo veiksmai (pvz., pjaustymas) įmonėje neatliekami, tai būtina nurodyti įmonės vadovo įsakyme. Jei įmonė taiko kitokius ar papildomus maisto tvarkymo žingsnius, ar kitokias saugos užtikrinimo procedūras, nei nurodyta šiose taisyklėse, tai turi būti aprašyta atskirai ir patvirtinta įmonės vadovo ar atsakingo už RVASVT sistemą asmens parašu bei vykdoma kaip šių taisyklių priedas ir sudėtinė RVASVT sistemos dalis. Maisto kontrolės institucija tokioje įmonėje tikrina, kaip laikomasi ne tik teisės aktų reikalavimų, bet ir šių Geros higienos praktikos taisyklių.

Duonos ir pyrago kepimo įmonių geros higienos praktikos taisyklės turinys